елипса

елипса
ѐлипс|а <-и>
същ ж elìsse f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • елипса — (грч. elleipsis) 1. геом. издолжена затворена кружна линија (со јајчест облик) 2. грам. испуштање на еден или на повеќе зборови во реченицата, што се подразбираат сами од себе …   Macedonian dictionary

  • елиптичен — (грч. elleiptikos) 1. што има облик на елипса, сличен на елипса 2. грам. што се однесува на елипса 2, скратен, концизен …   Macedonian dictionary

  • Гомолинские — польский дворянский род, герба Елипса. Станислав Гомолинский был епископом Луцким (1589 94). Ближайший родоначальник ныне существующей ветви, Фома Гомолинский, был чашником Саноцким (1722). Его потомство внесено в I часть Родословной книги… …   Биографический словарь

  • Гомолинские — польский дворянский род герба Елипса. Станислав Г. был епископом Луцким (1589 94). Ближайший родоначальник ныне существующей ветви, Фома Г., был чашником саноцким (1722). Его потомство внесено в I часть Родословной книги Киевской губ. В. Р …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • елипсоид — (грч. elleipsis, eidos облик) геом. геометриско тело што настанува со вртење на елипса околу сопствената оска …   Macedonian dictionary

  • елиптицитет — (грч. elleiptikos елиптичен) 1. облик на елипса 2. геол. надворешноста на Земјата 3. степен на отстапување (на некоја патека и др.) од кружниот облик или на сфероид од топчестиот облик …   Macedonian dictionary

  • овал — (лат. ovalis) 1. јајчест лик, фигура ограничена со линија со јајчест облик елипса 2. геом. затворена крива линија што не ја сече ниедна нејзина тангента …   Macedonian dictionary

  • радиус — (лат. radius) мат. полупречник акционен радиус а) растојание што може да го помине некое возило и да се врати на појдовната точка без дополнување на гориво; 6) оддалеченост до која некој или нешто може да се движи, да се распростира радиус вектор …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”